Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

7168 c1db 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialily931 lily931

October 07 2017

7275 181d 500
Reposted fromkarsina karsina viamozgmnienieboli mozgmnienieboli

September 22 2017

1539 454a 500
Reposted fromliwaj liwaj viakapitandziwny kapitandziwny
4974 81ee 500

luminesencia:

Pszczyna Castle, Poland

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath

September 04 2017

Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu. 
— Hłasko
Reposted frometa eta viaeta eta

August 19 2017

5088 3fbc

November 15 2017

7168 c1db 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialily931 lily931

October 07 2017

7275 181d 500
Reposted fromkarsina karsina viamozgmnienieboli mozgmnienieboli

September 22 2017

1539 454a 500
Reposted fromliwaj liwaj viakapitandziwny kapitandziwny
4974 81ee 500

luminesencia:

Pszczyna Castle, Poland

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath

September 04 2017

Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu. 
— Hłasko
Reposted frometa eta viaeta eta

November 15 2017

7168 c1db 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialily931 lily931

October 07 2017

7275 181d 500
Reposted fromkarsina karsina viamozgmnienieboli mozgmnienieboli

September 22 2017

1539 454a 500
Reposted fromliwaj liwaj viakapitandziwny kapitandziwny
4974 81ee 500

luminesencia:

Pszczyna Castle, Poland

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
1539 454a 500
Reposted fromliwaj liwaj viakapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl